உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft

மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft முந்தைய பதிப்புகள்

குறிப்பு! - மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft மென்பொருளின் புதியபதிப்பு உள்ளது. br>அதனைப்பெற பின்னுள்ள இணைப்பின் மீது சொடுக்கவும் மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft புதிய பதிப்பு

ஒரு மணற்பெட்டிக் கணினி விளையாட்டு.

மிகப்பழைய பதிப்பு

மென்பொருள் பதிப்பெண் 1.6.2
வெளியீட்டு நாள்: 01 Jun, 2013 (5.5 வருடங்களுக்கு முன்) பதிவிறக்கம்

இதற்கு முந்தைய பதிப்பு

மென்பொருள் பதிப்பெண் 18w44a
வெளியீட்டு நாள்: 31 Oct, 2018 (8 தினங்களுக்கு முன்) பதிவிறக்கம்


பதிவிறக்கம் செய்ய விரும்பும் மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft பதிப்பெண்ணைத் தேர்வு செய்க

மென்பொருள் பதிப்பெண் இணக்கம் வெளியீட்டு நாள் அளவு பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w44a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 31.10.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.13.2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 22.10.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.13.2-pre2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 18.10.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.13.2-pre1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 16.10.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.13.1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 22.08.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.13.1-pre2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 20.08.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.13.1-pre1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 16.08.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w32a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 08.08.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w31a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 01.08.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w30b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 26.07.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.13 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 18.07.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.13-pre8 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 13.07.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.13-pre6 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 07.07.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.13-pre3 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 21.06.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.13-pre2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 15.06.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.13-pre1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 04.06.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w22c சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 31.05.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w21b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 25.05.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w20c சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 17.05.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w19b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 09.05.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w16a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 19.04.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w15a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 11.04.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w14b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 05.04.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w11a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 13.03.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w10d சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 09.03.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w09a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 01.03.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w08b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 22.02.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w07c சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 16.02.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w06a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 09.02.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w05a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 31.01.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w02a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 10.01.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 18w01a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 03.01.2018 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 17w50a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 11.12.2017 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 17w49b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 07.12.2017 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 17w48a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 27.11.2017 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 17w47b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 23.11.2017 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 17w46a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 15.11.2017 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 17w45b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 10.11.2017 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 17w43b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 26.10.2017 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.12.2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 18.09.2017 37.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.12.2-pre2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 15.09.2017 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.12.1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 03.08.2017 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.12 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 02.06.2017 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.12-pre7 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 31.05.2017 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.12-pre5 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 19.05.2017 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.12-pre2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 11.05.2017 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 17w18b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 04.05.2017 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 17w17b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 27.04.2017 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 17w16b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 21.04.2017 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 17w14a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 05.04.2017 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 17w13b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 31.03.2017 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 17w06a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 08.02.2017 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.11.2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 21.12.2016 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.11.1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 15.12.2016 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.11 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 14.11.2016 1.18MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.11-pre1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 08.11.2016 2.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w44a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 03.11.2016 2.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w43a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 27.10.2016 2.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w42a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 19.10.2016 2.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w41a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 13.10.2016 2.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w40a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 06.10.2016 2.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w38a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 20.09.2016 2.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.10.2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 23.06.2016 2.20MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 08.06.2016 1.23MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.10-pre2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 07.06.2016 1.23MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.10-pre1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 02.06.2016 1.23MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w21b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 26.05.2016 1.23MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w20a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 18.05.2016 1.23MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.9.4 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 10.05.2016 1.23MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.9.3-pre3 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 03.05.2016 1.23MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.9.3-pre2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 27.04.2016 1.23MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.9.3-pre1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 21.04.2016 1.23MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w15b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 16.04.2016 1.23MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w14a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 07.04.2016 1.23MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.9.2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 30.03.2016 1.23MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.9.1-pre3 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 11.03.2016 1.23MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.9 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 29.02.2016 1.23MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.9-pre4 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 26.02.2016 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.9-pre2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 19.02.2016 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w06a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 10.02.2016 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w05b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 04.02.2016 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w04a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 28.01.2016 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w03a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 20.01.2016 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 16w02a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 13.01.2016 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15w51b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 17.12.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15W50A சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 09.12.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15w49b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 02.12.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15w47c சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 20.11.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15W46A சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 12.11.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15W45A சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 05.11.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15w44b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 28.10.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15w43c சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 21.10.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15w42a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 14.10.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15w41b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 07.10.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15w40b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 30.09.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15w39c சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 21.09.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15w38b சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 16.09.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15w37a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 10.09.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15w33c சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 12.08.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.9 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 09.05.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.8.4 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 17.04.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 15w14a சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 01.04.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.8.3.0 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 17.03.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.8.3 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 19.02.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.8.2.4 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 15.01.2015 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.8.2.1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 24.12.2014 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.8.1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 20.12.2014 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.8.1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 24.11.2014 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.8.1.5 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 19.11.2014 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.8.1.4 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 11.11.2014 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.8 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 02.09.2014 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.7.10 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 24.06.2014 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.7.9 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 15.04.2014 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.7.2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 22.10.2013 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.6.2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 01.06.2013 0.00MB பதிவிறக்கம்
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft 1.4.5 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10 21.11.2012 0.00MB பதிவிறக்கம்

அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்